................................MO ČRS HORNÍ PLANÁ...........................

Přihláška za člena MO

 

MO ČRS Horní Planá, Náměstí 2, Horní Planá 382 26

 

PŘIHLÁŠKA

ZA ČLENA ČESKÉHO RYBÁŘSKÉHO SVAZU


Příjmení: ............................................................................................................

Jméno:...............................................................................................................

Narozen: ...........................................................................  RČ: .......................

Adresa trv.bydliště:............................................................................................

Číslo OP:..........................................................................................................

Povolání: ..........................................................................................................

Současné zaměstnání: ......................................................................................


   Jmenovaný žádá o přijetí za člena Českého rybářského svazu. Podle stanov ČRS rozhoduje o přijetí žadatele výbor shora uvedené organizace ČRS. Žadatel potvrzuje, že jako člen ČRS bude respektovat Stanovy a Jednací řád ČRS a příslušná usnesení organizačních jednotek ČRS. Žadatel prohlašuje, že není organizován v žádné místní organizaci ČRS a že nebyl v posledních dvou letech z ČRS vyloučen.

 

 

   ............................................................
               Datum podání přihlášky

      ...................................................
           Vlastnoruční podpis žadatele


 

ZÁZNAM MO ČRS O PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI
 

Projednáno výborem MO ČRS dne: ............................................................

Žadatel přijat - nepřijat za člena: ..................................................................

Zaplaceno zápisné Kč .......................................................... dne ................

Členský příspěvek Kč .......................................................... dne .................

Vydána členská legitimace číslo  ........................................... dne .................


 

Podpis, razítko MO ČRS